RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest
  Przedsiębiorstwo Handlowo – Budowlano - Montażowe „SĘK-POL” Mirosław Sęk z siedzibą w Kadzidle,
  przy ul. Warszawskiej 3A, NIP: 758-116-60-64,
 2. kontakt z administratorem – adres e-mail: biuro@sek-pol.com.pl, telefon 29 76-19-766,
  adres korespondencyjny: 07-420 Kadzidło, ul. Warszawska 3A,
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
  danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzonej współpracy i okresach
  wymaganych przez obowiązujące prawo gospodarcze i podatkowe,
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wzniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
  może skutkować odmową zawarcia umowy,
 8. przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnej postaci jest realizowane tylko
  przez upoważnionych do tego pracowników PHBM „SĘK-POL” Mirosław Sęk,
 9. zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa
  regulującymi zasady ochrony danych osobowych i dbamy o to, aby dane były odpowiednio zabezpieczane.